Zmiany w prawie cywilnym

Czego dotyczy zmiana: Zmiany dotyczą formy czynności prawnych – formę dokumentową. Ma to na celu zrównanie oświadczenie woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Przewidziano, że w przypadku zastrzeżenia formy dokumentowej skutki jej niedochowania będą uregulowane analogicznie do skutków niedochowania formy pisemnej. Forma dokumentowa zastrzeżona w ustawie będzie miała charakter formy ad solemnitatem tylko wówczas, gdy rygor nieważności zostanie wyraźnie określony w ustawie (art. 73 § 1 k.c.). W przeciwnym przypadku będzie miała charakter formy zastrzeżonej ad probationem (art. 74 k.c.). Podobnie, jak w przypadku formy pisemnej, do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami nie stosuje się przepisów o skutkach niezachowania formy przewidzianej dla celów dowodowych.
Przyjęto, że zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, a dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Formę elektroniczną zdefiniowano natomiast jako złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zmieniono także przepis dotyczący umowy pożyczki, przyjmując, że czynność tak wymaga zachowania formy dokumentowej, jeżeli kwota przekracza tysiąc złotych.

Zmiany w postępowaniu cywilnym. Od 1 kwietnia i 8 września 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która zmieni obowiązujący dotychczas system doręczeń pism w postępowaniu cywilnym.

Według planowanych zmian, jeżeli pismo zostanie wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub też strona dokona wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sąd będzie dokonywał doręczeń elektronicznych. Zgodnie z przepisem art. 125 § 21 k.p.c., jeżeli wnoszenie pism za pomocą systemu jest obligatoryjne albo strona wybrała wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to pismo wniesione z pominięciem tej drogi nie wywoła skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu. Sąd jest obowiązany pouczyć o tym stronę jeszcze przed wniesieniem pisma (pouczenie będzie generowane przez system teleinformatyczny), a po złożeniu takiego nieskutecznego pisma przewodniczący odsyła je wnoszącemu i zawiadamia go o bezskuteczności tej czynności.

Pismo procesowe wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie podpisywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
Przepis art. 1311 § 21 k. p. c. przewiduje możliwość rezygnacji z doręczenia elektronicznego. Jednakże jeżeli pismo zostanie wniesione drogą elektroniczną, to doręczenia zawsze będą dokonywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko–Radcowska
M. Niemiec & M. Zapolski S.C.

ul. Rybacka 7/403,
53-656 Wrocław

tel. 536-921-286
email: sekretariat@kancelariamnmz.pl