Zmiany w prawie o aktach stanu cywilnego

Dnia 27 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany do niniejszej ustawy. Zmiana ma na celu usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawę obsługi obywateli.

Nowelizacja daje pracownikom urzędu stanu cywilnego kompetencje do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego. Według dodanego do ustawy art. 124a kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pisemnie pracownika urzędu stanu cywilnego do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Nowelizacja dotyczy również sposobów unieważniania aktów stanu cywilnego. Wprowadza ona dwa tryby. Z jednej strony rozszerzyła dotychczasowe uprawnienia wojewody związane z unieważnianiem aktu stanu cywilnego w drodze decyzji administracyjnej, w sytuacjach gdy doszło do zarejestrowania w rejestrze stanu cywilnego (art. 39b – dodany do ustawy) lub przeniesienia do tego rejestru (znowelizowany art. 127 ustawy) kilku aktów stwierdzających to samo zdarzenie.

Ponadto nowelizacja nadała kierownikowi urzędu stanu cywilnego możliwość unieważnienia aktu stanu cywilnego które stwierdzało to samo zdarzenie, które z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego błędnie zarejestrowano w rejestrze (art. 39a – dodany do ustawy).

Możliwe będzie również unieważnianie aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie, które zostało błędnie przeniesione do rejestru stanu cywilnego ze względów technicznych, w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego albo na skutek omyłki pisarskiej (art. 127a – dodany do ustawy).

Unieważnienie to przybierze formę czynności materialno – technicznej.

Kolejne rozszerzenie stanowi możliwość unieważnienia wzmianki dodatkowej wzmianki dodatkowej, w sytuacji gdy doszło do błędnego sporządzenia wzmianki z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru. Również to stanowi czynność materialno – techniczną.

W związku z tymi zmianami, bardzo ważnym przepisem jest również artykuł który reguluje zasadę, iż jeśli z aktu stanu cywilnego który został unieważniony, wydano wcześniej odpis, podmiot który go otrzymał, musi być niezwłocznie poinformowany o unieważnieniu. Analogicznie dotyczy to również aktów stanu cywilnego z unieważnioną wzmianką.

Nowelizacja również określiła nową liczbę wydawanych zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego – dwa egzemplarze, oraz liczby załączanych do tego zaświadczenia formularzy zaświadczeń niezbędnych do wypełnienia przez duchownego udzielającego małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilnoprawne – trzy egzemplarze.

Ponadto zmiana wprowadza, iż jeden egzemplarz odpisu aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po sporządzeniu aktu urodzenia lub zgonu oraz po sporządzeniu aktu małżeństwa.

Ustawa zmieniająca zwalnia biegłego sądowego oraz tłumacza przysięgłego z obowiązku składania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o wykonywaniu powierzonego zadania sumiennie i bezstronnie.

Nowe przepisy weszły w życie 27 sierpnia 2016 r. natomiast przepisy wprowadzające zmiany w zakresie administracyjnego unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych, zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2016 r.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko–Radcowska
M. Niemiec & M. Zapolski S.C.

ul. Rybacka 7/403,
53-656 Wrocław

tel. 536-921-286
email: sekretariat@kancelariamnmz.pl