Porady prawne

Zmiany w prawie cywilnym

19 września 2016

Czego dotyczy zmiana: Zmiany dotyczą formy czynności prawnych – formę dokumentową. Ma to na celu zrównanie oświadczenie woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Zmiany w prawie o aktach stanu cywilnego

19 września 2016

Dnia 27 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany do niniejszej ustawy. Zmiana ma na celu usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego oraz poprawę obsługi obywateli.

Aktualności

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 r. VI ACa 656/15

19 września 2016

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o ochronę dóbr osobistych przedstawia się w ten sposób, że na powodzie (pokrzywdzonym), zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 6 k.c.), spoczywa obowiązek wykazania, że jego dobra osobisty zostały naruszone lub zagrożone naruszeniem przez określone działanie pozwanego. Z kolei na osobie, której przypisano określone zachowanie naruszające dobra osobiste innego, ciąży obowiązek wykazania okoliczności, które wyłączają bezprawność jej zachowania.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 maja 2016 r. I ACa 121/16

19 września 2016

Istota instytucji „apelacji pełnej”.

Instytucja „apelacji pełnej” polega na tym, że sąd drugiej instancji rozpatruje sprawę ponownie. Innymi słowy, przedstawione pod osąd roszczenie procesowe jest rozpoznawane po raz wtóry cum beneficio novorum, a prowadzona przez sąd rozprawa stanowi kontynuację rozprawy rozpoczętej przed sądem pierwszej instancji. W zakresie oceny dopuszczalności zarzutu przedawnienia istotna jest regulacja z art. 381 k.p.c. Na gruncie tego przepisu przyjąć należy, że jeżeli materiał faktyczny i dowodowy został zgromadzony w sposób wyczerpujący, a zarzutu przedawnienia strona nie podniosła przed Sądem pierwszej instancji, to nie ma żadnych przeszkód do zgłoszenia tego zarzutu dopiero w postępowaniu apelacyjnym. Zagadnienie to zupełnie inaczej zostałoby ocenione w sytuacji, w której materiał zebrany w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji nie jest pełny i strona występująca z zarzutem przedawnienia popiera go nowymi faktami i dowodami. Uwzględnienie tego zarzutu będzie wówczas uzależnione od dopuszczalności nowych faktów i dowodów w postępowaniu apelacyjnym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko–Radcowska
M. Niemiec & M. Zapolski S.C.

ul. Grabiszyńska 143,
53–439 Wrocław

tel. 536-921-286
email: sekretariat@kancelariamnmz.pl