Zakres praktyki

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne często wymagają specjalistycznej pomocy radcowskiej, znakomitej orientacji w przepisach i dużej rozwagi. Klienci, którzy zwracają się do nas ze sprawami rodzinnymi traktowani są ze szczególnym zrozumieniem i delikatnością. Oferujemy prawną opiekę od momentu powierzenia nam sprawy do ostatecznego zakończenia postępowania. Oddając sprawy w nasze ręce, można mieć pewność, że działanie Kancelarii M.N. & M.Z. będzie kompleksowe i terminowe oraz, że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyniki rozstrzygnięć były po myśli Klienta. Skutecznie pełnimy role pełnomocników, przygotowujemy pisma w postępowaniach, pilnujemy wyznaczonych terminów i na bieżąco informujemy Klienta o postępach w sprawie.

Nasi radcy posiadają szerokie doświadczenie w sprawach o rozwód, sprawach o podział majątku, a także w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W delikatnych sprawach dotyczących kontaktów z dzieckiem stosujemy swoje autorskie rozwiązania, które efektywnie wspomagają i przyspieszają postępowanie sądowe oraz egzekwowanie postanowień sądu. Zajmujemy się także sprawami o zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, czy też ich obniżenie, w tym sprawami w stosunku do dłużników alimentacyjnych przebywających za granicą. Przygotowujemy pozwy o alimenty – zarówno o alimenty na dziecko, jak i na żonę lub męża, odpowiedzi na pozwy o alimenty, wnioski o zasądzenie alimentów i wszelkie inne pisma niezbędne w tego rodzaju postępowaniach.

Odszkodowania

Najczęściej występującymi sprawami, z którymi każdy może się spotkać są sprawy o odszkodowanie. Wielokrotnie zdarza się, że osoba poszkodowana nie zdaje sobie sprawy z tego, że może dochodzić odszkodowania lub jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia. Nasza Kancelaria pomaga Klientom uzyskać odszkodowanie zarówno od ubezpieczyciela prywatnego, w przypadku wykupionej polisy, jak i od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy od szpitala, gdzie miał miejsce błąd medyczny. Należy pamiętać, że posiadanie polisy ubezpieczeniowej nie jest koniecznym warunkiem wypłacenia odszkodowania w przypadku poniesienia uszczerbku na majątku, zdrowiu lub jakiejkolwiek innej straty.

Kancelaria M.N. & M.Z. skutecznie prowadzi sprawy związane z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu stosunku pracy, oferując reprezentację zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, prowadzi też sprawy odszkodowawcze dotyczące błędów w sztuce lekarskiej. Zajmujemy się również sprawami odszkodowawczymi z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań oraz roszczeniami związanymi z popełnieniem czynu niedozwolonego np. uszkodzeniem cudzej rzeczy, spowodowaniem wypadku, odpowiedzialnością za posiadane zwierzę itp.

W zakresie odszkodowań Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, praktykami zawodu – z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi, orzecznikami czy z lekarzami, korzystając z ich specjalistycznej wiedzy i rozległego doświadczenia zawodowego. Pozwala to proponować naszym Klientom skuteczne i realne rozwiązania nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

Prawo spółek

Kancelaria M.N. & M.Z. prowadzi kompleksową prawną obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego oraz fundacji i stowarzyszeń w zakresie niemalże wszystkich aspektów prowadzonej przez te podmioty działalności. Nasi radcy prawni są doskonale przygotowani do świadczenia pomocy prawnej i prowadzenia konsultacji z Klientem na każdym etapie procesu tworzenia spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także tworzenia stowarzyszeń i fundacji, krajowych i zagranicznych, spółek prawa cywilnego oraz zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Usługi Kancelarii M.N. & M.Z. dotyczą również dochodzenia odpowiedzialności członków zarządu spółki czy fundacji, członków rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, a także kadry kierowniczej i księgowych, w związku z ich działaniami i obowiązkami wykonywanymi w podmiotach gospodarczych oraz na ich rzecz. Ponadto, Kancelaria oferuje usługi związane z realizacją obowiązków o charakterze korporacyjnym przez organy spółek i kadrę kierowniczą, z likwidacją podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, łączeniem, dzieleniem i przekształcaniem podmiotów prawnych, restrukturyzacją, a także procesami naprawczymi i upadłościowymi.

Błędy medyczne

Błąd medyczny może dotyczyć nieprawidłowo przeprowadzonego zabiegu medycznego, wynikać z niewłaściwej diagnozy schorzenia, czy też złej oceny stanu zdrowia pacjenta. Z reguły jest nieumyślny, ale niejednokrotnie powoduje dotkliwe szkody po stronie pacjenta, a jego skutki pacjent może odczuwać przez długie lata.

Kancelaria M.N. & M.Z. świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych wskutek błędu medycznego, będącego skutkiem działania np. szpitala jako instytucji czy pracownika służby zdrowia – lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej itd. Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli podmiotów leczniczych i wszelkich podmiotów świadczących usługi lecznicze, do których zaliczamy w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne.

Kancelaria M.N. & M.Z. oferuje opiekę prawną i reprezentację osób poszkodowanych w wyniku błędu diagnostycznego, czyli mylnego rozpoznania choroby, terapeutycznego, czyli niewłaściwego sposobu leczenia, technicznego, wynikającego z niedociągnięć organizacyjnych leczenia oraz błędu rokowania – nietrafnej prognozy stanu zdrowia chorego. Podczas prowadzenia sprawy radcy konsultują się ze specjalistami z zakresu medycyny, a uzyskaną wiedzę stosują w praktyce, by skutecznie dochodzić odszkodowania i reprezentować interesy Klienta.

Prawo pracy

Podmiotem prawa pracy jest każdy człowiek wykonujący pracę w celach zarobkowych – nie tylko pracę fizyczną czy umysłową, która przynosi wymierne efekty ekonomiczne w postaci np. namacalnych, wytworzonych dóbr materialnych, ale także pracę, której efektem są wartości niematerialne – w przypadku muzyka, lekarza czy prawnika. Prawo pracy, natomiast, reguluje stosunki społeczne związane z pracą, powiązania między pracodawcą a pracownikiem, w tym prawa i obowiązki obu stron. Prawo pracy jest uregulowane w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Kancelaria M.N. & M.Z. opracowuje prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności zatrudniania pracowników oraz ich wynagradzania. Radcy analizują i przygotowują zarówno rozwiązania indywidualne, jak i zbiorowe, czy też rozwiązania dla poszczególnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kadry zarządzającej. Kancelaria oferuje kompleksową i wszechstronną pomoc prawną przy rozwiązywaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem, za porozumieniem stron, czy też w trybie dyscyplinarnym. Radcy wspierają Klienta w przygotowaniu i przeprowadzeniu skomplikowanej procedury zwolnień grupowych, doradzają w zakresie przypadków stosowania wszelkich form dyskryminacji czy mobbingu. Oferują swoją wiedzę i doświadczenie proponując Klientowi szereg możliwych do zastosowania dobrych praktyk sprzyjających unikaniu procesów sądowych. Kancelaria M.N. & M.Z. zajmuje się również weryfikacją projektów układu zbiorowego, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także wprowadzaniem do nich zmian czy opracowywaniem projektów w całości.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w sposób niezawiniony stały się niewypłacalne i obecnie nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Inaczej mówiąc, nie posiadają środków na to, by jednocześnie spłacać zaciągnięte pożyczki i nabywać produkty niezbędne do życia. Oznacza to poważne zagrożenie przyszłości zadłużonej osoby oraz, w praktyce, najczęściej spiralę długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na znaczne zmniejszenie albo nawet całkowite umorzenie konieczności spłacania zobowiązań. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wierzyciele tracą prawo do ubiegania się o swoje zobowiązania.

Kancelaria M.N. & M.Z. pomaga odnaleźć się w trudnej sytuacji i oferuje kompleksową pomoc prawną w procedurze ogłoszenia upadłości konsumenckiej, koncentrując się na tym, aby znaleźć satysfakcjonujące Klienta rozwiązanie prawne. Radcy przygotują niezbędne dokumenty do wszczęcia procedury upadłości konsumenckiej, przenalizują zasadność składania takiego wniosku z uwzględnieniem przede wszystkim dobra i przyszłości Klienta. Rozważą też ewentualne skutki ogłoszenia upadłości dla majątku Klienta oraz dla osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym – w szczególności dla małżonka.

Kancelaria M.N. & M.Z. sporządziła już wiele wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i przeprowadziła wiele postępowań w tym zakresie – od samego początku sprawy do momentu ogłoszenia upadłości. Takie doświadczenie naszych radców prawnych pozwala nam i naszym Klientom uzyskiwać oczekiwane rezultaty.

Dochodzenie wierzytelności i monitorowanie postępowania egzekucyjnego

Każdy może się znaleźć w sytuacji wierzyciela, czyli osoby, której przysługuje roszczenie. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy nie można odzyskać zapłaty za wykonaną usługę czy sprzedany towar. Niestety, nie zawsze rozwiązania polubowne skutkują, dlatego wówczas konieczna staje się specjalistyczna pomoc prawna.

Kancelaria M.N. & M.Z. oferuje kompleksowe usługi nie tylko w zakresie wyegzekwowania należnej zapłaty, lecz również odsetek za zwłokę, a także poniesionych przez Klienta kosztów windykacji. Usługi Kancelarii dotyczyć mogą różnych etapów dochodzenia wierzytelności: polubownego, przedsądowego, sądowego, a w końcu egzekucyjnego.

Kancelaria M.N. & M.Z.utrzymuje stały kontakt z komornikami oraz podejmuje wszelkie działania przyspieszające realizację zobowiązań, dzięki czemu działamy aktywnie, skutecznie i profesjonalnie na rzecz naszego Klienta. Skorzystanie z usług radców prawnych zdecydowanie skróci czas windykacji i zapewni Klientowi dostęp do aktualnych informacji w zakresie prowadzonej sprawy. Kancelaria może również zadbać o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Nasza zasada brzmi: Szybko i skutecznie – dla dobra naszego Klienta

Kancelaria M.N. & M.Z. czyni wszelkie starania, aby w procesie dochodzenia wierzytelności działać szczególnie szybko i efektywnie oraz w taki sposób, aby niepotrzebnie nie narażać Klienta na wysokie koszty związane z postępowaniem. Zazwyczaj działamy w sposób następujący:

Etap 1
Na tym etapie Kancelaria przygotowuje i wysyła do dłużnika przedsądowe pismo wzywające go do uregulowania zaległości. W piśmie podany jest nieprzekraczalny termin, w którym powinna nastąpić zapłata wymaganej kwoty wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania. Kancelaria pilnuje dat i terminów, a także na bieżąco monitoruje postępy w sprawie, aby bez zbędnej zwłoki podjąć dalsze działania. Gdy w wyniku działalności naszych radców następuje uregulowanie zobowiązania, cieszymy się wraz z naszym Klientem.

Etap 2
Kolejny etap mam miejsce w przypadku, gdy dłużnik odmawia uregulowania należności w całości. Wówczas sporządzamy odpowiedni pozew, dopasowany formą oraz treścią do sprawy naszego Klienta. Wnioskujemy się w nim również o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, czyli przeniesienie na dłużnika kosztów reprezentacji Klienta przez naszą Kancelarię przed sądem, a także o przeniesienie na dłużnika wszelkich innych kosztów związanych ze sprawą. W tym momencie postępowanie przybiera formę sądową, a Klienta reprezentuje przed sądem Kancelaria M.N. & M.Z..

Etap 3
W wyniku postępowania sądowego wydany zostanie nakaz sądowy i sprawa kierowana jest do egzekucji przez jednego z komorników współpracujących z Kancelarią M.N. & M.Z.. Oznacza to ostateczne rozwiązanie sprawy i odzyskanie wierzytelności przez Klienta wraz z zasądzonymi odsetkami. Koszty postępowania ponosi dłużnik.

Spadki

Prawo spadkowe, podział spadku, sporządzenie testamentu to sprawy dla specjalisty – radcy prawnego, który nie tylko z łatwością odnajduje się w gąszczu przepisów prawnych, ale również potrafi na sprawę spojrzeć z dystansem i przewidzieć następstwa podejmowanych w sprawach spadkowych decyzji i prowadzonych postępowań.

Kancelaria M.N. & M.Z. zapewnia doradztwo i obsługę w zakresie spraw związanych z prawem spadkowym zarówno osobom zamierzającym rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, jak i spadkobiercom. Zakres świadczonych usług w obrębie prawa spadkowego jest bardzo szeroki i różnorodny. Obejmuje m.in. doradztwo i prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych, pomoc i prowadzenie spraw dotyczących działu spadku, doradztwo i prowadzenie spraw o zachowek, udzielanie pomocy prawnej w sprawach dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego, a także w kwestiach związanych z wydziedziczeniem spadkobiercy. Pracownicy Kancelarii przygotowują dokumenty związane z podziałem majątku spadkowego, w tym umowy o dział spadku. W postępowaniach spadkowych radcy Kancelarii M.N. & M.Z.reprezentują swoich Klientów przed sądem.

Prawo budowlane

Znajomość prawa budowlanego w połączeniu ze sprawnym poruszaniem się w przepisach prawa cywilnego stanowią atut Kancelarii M.N. & M.Z.. Naszym Klientom oferujemy więc sprawna i profesjonalną pomoc w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasi radcy udzielają porad prawnych w dziedzinie prawa budowlanego, na zamówienie Klienta dokonują szczegółowej analizy i opiniują umowy deweloperskie. Na życzenie reprezentujemy Klienta przy zawieraniu umów deweloperskich, a także zastępujemy naszego Klienta przed sądem w przypadku sporów wynikających z umów deweloperskich oraz umów o roboty budowlane. Ponadto, nasi prawnicy świadczą pomoc w postępowaniach administracyjnych o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i innych związanych z prawem obrotu nieruchomościami.

Sprawy związane z ochroną konkurencji i konsumentów

Sprawy związane z ochroną konkurencji i konsumentów obejmują przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję, w szczególności takim, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów, dotyczą stosowania niedozwolonych postanowień umów, a także przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców.

Kancelaria M.N. & M.Z. doradza w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją m.in. w zakresie nieuczciwej reklamy i świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Klienci powierzają nam dokonywanie wszechstronnej oceny swojej działalności gospodarczej pod kątem ryzyka naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję, ochrony praw konsumentów, jak również przypadki wymagające zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wsparcie prawne Kancelarii M.N. & M.Z. polega zarówno na wstępnej analizie planowanych działań, jak i na ocenie czynności już dokonanych. Skutecznie reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a następnie przed właściwym sądem.

W szczególności zajmujemy się sprawami związanymi z zawieraniem umów konsumenckich, postępowaniami reklamacyjnymi, sporządzaniem powództw i wniosków w tym zakresie, sprawami związanymi z ochroną konkurencji. Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jak i Klientom indywidualnym.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko–Radcowska
M. Niemiec & M. Zapolski S.C.

ul. Grabiszyńska 143,
53–439 Wrocław

tel. 536-921-286
email: sekretariat@kancelariamnmz.pl